Kedves Diákok!

Közösségi szolgálatra e-mailben lehet jelentkezni: feszekszinhaz@gmail.com

Projektvezető: Tyroler Cintia +36702982634

* * *

Kedves Diákok!

Talán sokan vagytok, akik az érettségi vizsga feltételeként kötelező jelleggel teljesítendő közösségi szolgálatot valami érdekes, élvezhető, s mindezek mellett hasznos tevékenységgel kívánjátok véghezvinni!

A Fészek Színház tárt karokkal várja a 16. életévüket már betöltött középiskolásokat, hogy a színház, és a színházat működtető FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET munkájában részt vehessenek!

Hogy milyen feladatok várnak Rátok?

¤ Közreműködhettek a Fészek Színház előadásainak elkészültében, megismerkedve a színházcsinálás valamennyi szegmensével.

¤ A Fészek Színház mindennapjainak is részesei lehettek:

* a színház repertoárjának előadásain segédkezhettek,

* írhattok kritikákat, véleményeket színházunk blogjára,

* marketing-, közönségszervezési-, s kapcsolattartási munkákban vehettek részt.

¤ Közhasznú egyesületünk által szervezett rendezvényeink előkészítésében, lebonyolításában is várjuk lelkes fiatalok közreműködését: TeARTrum Fesztivál, kisfeszt, Tavaszi Irodalmi Pályázat, [Spec.] Színházak éjszakája, Friday Night Theatre.

 

A nemzeti Köznevelési Törvény szerint ( 2011. évi CXC. Törvény) a közösségi szolgálat beépül a köznevelés rendszerébe kötelező jelleggel.

A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló társadalmi környezetének javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenység, amely egyénileg vagy csoportosan, projekt módszerrel végezhető. Igazolása a projekt megvalósulásának leírását tartalmazó, az egyén szerepét tükröző dokumentumban történik. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A 2014/15 tanévben 9. évfolyamba lépőket már érinti a rendelkezés érettségi előfeltételként.

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény és a Civil Törvény (2011. évi CLXXV. törvény ) szerint szervezetünk önkénteseket foglalkoztató, törvényi háttérrel rendelkező, bejelentett regisztrált szervezet.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
133. § (2) bekezdése szerint szerveztünk jogosult kulturális és közösségi területen közösségi szolgálatra tanulót fogadni.
Bár a törvény szerint ezen területen intézményünk nem köteles mentort biztosítani, szervezetünk mégis az általunk foglalkoztatott tanuló mellé mentort biztosít.
Szervezetünk az általa foglalkoztatott tanuló legalább ötven órás közösségi szolgálatát rugalmasan, az oktatási intézmény és a tanulóval való egyeztetés szerint kezeli.
A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – két órás felkészítő, majd két órás záró foglalkozást tart.
A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.
A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.